I. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.nazastawiu.pl , prowadzony przez Kasper Przemysław Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce, NIP: 54 92 28 43 41
 2. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@nazastawiu
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.nazastawiu.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Na Zastawiu Katarzyna Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce, NIP: PL5492268508, zwaną dalej Sprzedawcą.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym nazastawiu.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego nazastawiu.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym nazastawiu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego nazastawiu.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego nazastawiu.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  • przez przelewy24 lub kartą płatniczą/kredytową – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Na Zastawiu Katarzyna Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce, NIP: PL5492268508 do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Na Zastawiu Katarzyna Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce, NIP: PL5492268508 lub biuro@nazastawiu.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Na Zastawiu Katarzyna Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce, NIP: PL5492268508 traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej nazastawiu.pl logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym nazastawiu.pl
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
 • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
 • opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
 • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 2. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
 • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie nazastawiu.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji umowy przez Sprzedającego,
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy nazastawiu.pl
 • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego nazastawiu.pl
 • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym nazastawiu.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym nazastawiu.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS / DPD / inpost
 3. Klient może także odebrać zamówiony towar pod adresem ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie: https://nazastawiu/dostawa
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nazastawiu.pl oraz pod adresem Na Zastawiu Katarzyna Kasperczyk ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce.
 4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Floriana 158, 34-116 Miejsce.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 8. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nazastawiu.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 12. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby nazastawiu.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nazastawiu.pl
 2. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2018